Tài liệu chuyên đề phương trình vô tỉ - Bất phương trình vô tỉ gồm 2 chương, mỗi chương được chia ra các dạng, phương pháp giải toán khác nhau.

Trong các phàn phương pháp gồm có lý thuyết, các đinh lý nâng cao, cơ bản, và phần bài tập minh họa, bài tập phương trình vô tỉ và bất phương trình vô tỉ các bạn luyện tập.
Bố cục tài liệu như sau :

Chương 1 : Phương trình vô tỉ

Sử dụng phương trình hệ quả và phương trình tương đương (gồm 3 phương pháp)

 1. Phương pháp nâng lên luỹ thừa
 2. Phương pháp sử dụng lượng liên hợp
 3. Phương pháp khác

Phương pháp đặt ẩn phụ (gồm 4 phương pháp giải khác nhau)

 1. Đặt ẩn phụ không hoàn toàn
 2. Đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình
 3. Đặt ẩn phụ bằng biến số lượng giác
 4. Một số dạng khác

Phương pháp đánh giá
Phương pháp hàm số

Chương 2: Bất phương trình vô tỷ

Sử dụng phép biến đổi tương đươn
g (gồm có 2 cách giải bất phương trình vô tỉ chính)
 1. Áp dụng các định lí về biến đổi tương đương để giải BPT vô tỷ
 2. Phương pháp sử dụng liên hợp

Các phương pháp khác để giải phương trình vô tỉ
 • Phương pháp đặt ẩn phụ
 • Phương pháp hàm số
 • Phương pháp đánh giá

Chuyên đề phương trình - Bất phương trình vô tỉ
Tài chuyên đề phương trình và hệ phương trình vô tỉ tại : http://goo.gl/driKmc

View more latest threads same category: